🆕Новата☀️ лятна колекия вече е при нас❤️ Пазарувай с безплатна доставка над 79лв.

Информация за администратора на лични данни

Кидс Корнер ЕООД, е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 205908212, със седалище гр. Благоевград и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. „Полковник Димов“ 4, Тел: +359 884 68 88 49; e-mail: kidscornerbg@gmail.com

Ние обработваме Вашите лични данни на следните основания:
 • ● Сключения между нас и Вас договор с цел да изпълним задълженията си по него;
 • ● Изрично съгласие от Вас – целта се посочва за всеки конкретен случай;
 • ● При предвидено задължение по закон

В следващите параграфи ще намерите информация относно обработването на личните Ви данни в зависимост от основанието, на което ги обработваме.

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ИЛИ В КОНТЕКСТА НА ПРЕДДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ

Ние обработваме личните Ви данни, за да изпълняваме договорните и преддоговорни задължения и да се ползваме от правата по договорите, сключени с Вас.

Цели на обработката:
 • ● установяване на самоличността Ви;
 • ● управление и изпълнение на Ваша заявка и изпълнение на сключен договор;
 • ● изготвяне и изпращане на сметка/фактура за услугите, които използвате при нас;
 • ● Запазване на кореспонденция във връзка с направени поръчка, обработка на заявки, докладване на проблеми и др.
 • ● изготвяне на потребителски профил;
На основание сключения между нас и Вас договор обработваме информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително:
 • ● лични данни за контакт - адрес за контакт, имейл, телефонен номер;
 • ● данни за идентификация - трите имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, постоянен адрес;
 • ● Данни за направените поръчки чрез потребителския профил;
 • ● електронна поща, писма, информация за заявките ви за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания;
 • ● информация за кредитна или дебитна карта, номер на банкова сметка или друга банкова и платежна информация във връзка с направените плащания;

Обработката на посочените лични данни за нас се явява задължителна, за да можем да сключим договора с Вас и да го изпълняваме.

Ние предоставяме Ваши лични данни на трети лица, като основната ни цел е да Ви предложим качествено, бързо и комплексно обслужване. Лични данни предоставяме на следните категории получатели (администратори на лични данни):
 • ● пощенски оператори и куриерски фирми;
 • ● лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери.

Данните, събрани на това основание изтриваме 5 години след прекратяване на договорното отношение, независимо дали поради изтичане срока на договора, разваляне или друго основание. Срокът е определен от 5-годишния давностен срок за възможните претенции от договора.

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Възможно е в закона да е предвидено задължение за нас да обработваме личните Ви данни. В тези случаи ние сме длъжни да извършим обработката, като например:
 • ● Задължения по Закона за мерките срещу изпиране на пари;
 • ● изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;
 • ● предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите;
 • ● предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни;
 • ● задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на законосъобразно счетоводство;
 • ● предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството нормативни актове;
 • ● удостоверяване на възраст при пазаруване онлайн.
Данните, събрани съгласно предвидено задължение в закона, изтриваме след като задължението за събиране и съхранение бъде изпълнено или отпадне. Например:
 • ● по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (11 години),
 • ● задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство (5 години).

Когато по закон за нас е предвидено задължение, е възможно да предоставим Вашите лични данни на компетентния държавен орган, физическо или юридическо лице.

СЛЕД ВАШЕ СЪГЛАСИЕ

Ние обработваме Вашите лични данни на това основание само след изрично, недвусмислено и доброволно съгласие от Ваша страна. Ние няма да предвиждаме каквито и да е неблагоприятни последици за Вас, ако откажете обработването на личните данни.

Съгласието е отделно основание за обработване на личните ви данни и целта на обработката е посочена в него, и не се покрива с целите, изброени в тази политика. Ако ни дадете съответноте съгласие и до неговото оттегляне или прекратяване на всякакви договорни отношения с Вас изготвяме подходящи за вас предложения за продукти/услуги.

На това основание обработваме само данните, за които сте ни дали изричното си съгласие. Конкретните данни се определят за всеки индивидуален случай. Обикновено данните включват:
 • ● Имейл;
 • ● Телефон;
 • ● Адрес;
 • ● имена;

На това основание можем да предоставим Вашите данни на маркетинг агенции и трети лица.

Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Оттеглянето на съгласието няма отражение върху изпълнението на договорните задължения. Ако оттеглите съгласието си за обработване на лични данни за някой или всички начини, описани по-горе, ние няма да използваме личните Ви данни и информация за определените по-горе цели.

Данните, събрани на това основание, изтриваме при искане от Ваша страна или 1 година след първоначалното им събиране.

ОБРАБОТКА НА АНОНИМИЗИРАНИ ДАННИ

Ние обработваме Вашите данни за статически цели, това означава за анализи, в които резултатите са само обобщаващи и следователно данните са анонимни. Идентифицирането на конкретно лице от тази информация е невъзможно.

Как защитаваме Вашите лични данни

За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни.

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

Права на Потребителите

Всеки Потребител има право на:
 • ● Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);
 • ● Достъп до собствените си лични данни;
 • ● Коригиране (ако данните са неточни);
 • ● Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);
 • ● Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;
 • ● Преносимост на личните данни между отделните администратори;
 • ● Възражение спрямо обработването на негови лични данни;
 • ● Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;
 • ● Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.
Потребителят може да поиска изтриване, ако е налице едно от следните условия:
 • ● Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • ● Потребителят оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • ● Потребителят данните възразява срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • ● Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • ● Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;
 • ● Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска отговорност за детето.
Потребителят има право да ограничи обработването на своите лични данни от страна на администратора, когато:
 • ● Оспори точността на личните данни.. В този случай ограничаването на обработването е за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;
 • ● Обработването е неправомерно, но Потребителят не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
 • ● Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Потребителят ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • ● възразява срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на Потребителя.

Право на преносимост

Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин. Когато упражнява правото си на преносимост на данните, субектът на данните има право да получи и пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.

Право на възражение.

Потребителите имат право да възразят пред администратора срещу обработването на личните им данни. Администраторът на лични данни е длъжен да прекрати обработването, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. При възразяване срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг обработването следва да се прекрати незабавно.

Жалба до надзорния орган

Всеки Потребител има право да подаде жалба срещу незаконосъобразно обработване на личните му данни до Комисия за защита на личните данни или до компетентния съд.

РЕГИСТЪР НА ДЕЙНОСТИТЕ НА АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ

1. Цели за обработване на лични данни

Администраторът обработва лични данни за следните цели:
 • ● За нуждите на предоставяне на услугите, предлагани от дружеството както и за изпълнение на сключените от дружеството договори с потребители;
 • ● За подбор и наемане на служители на трудови договори, както и за подбор на контрагенти по граждански договори;
 • ● За изпълнение на своите задължения по Закона за счетоводство;
 • ● За изпълнение на своите задължения по законите, уреждащи трудовоправните и осигурителни задължения на дружеството като работодател и осигурител;
 • ● За директен маркетинг

2. Описание на категории субекти и категории лични данни

Администраторът обработва лични данни на следните категории субекти:
 • ● Клиенти
  • ○ Име;
  • ○ Имейл адрес;
  • ○ Телефон за връзка;
  • ○ Данни от трафик;
  • ○ Когато е приложимо:
  • ■ Данни от документ за самоличност;
  • ■ ЕГН ил идруг идентификационен номер;
  • ■ Адрес;
  • ■ Данни за участие в търговски дружества; юридически лица с нестопанска цел и други юридически лица.
Личните данни на клиенти се пазят в срок от 5 години, считано от момента на сключване на договор с клиента, след което се заличават.
 • ● Кандидати за работа и служители
  • ○ Име;
  • ○ Имейл;
  • ○ Телефон;
  • ○ Възраст;
  • ○ Трудов стаж;
  • ○ Данни за здравето при администриране на болнични листове и други документи, относими към трудови правоотношения.

Данни за кандидати за работа се заличават в срок от 1 година от събирането им. Данни за служители и контрагенти на граждански договор се пазят за срок от 3 години от прекратяване на правоотношението със субекта.

3. Категории получатели, пред които данните могат да бъдат разкривани

Адвминистраторът може да разкрива лични данни на трети лица в следните хипотези:
 • ● псевдонимизация и криптиране на личните данни
 • ● На държавни и общински органи, когато Закона налага това или за нуждите на изпълнение на договори с клиенти;
 • ● На доставчици на рекламни услуги - На доставчици на дигитални рекламни услуги се представят данни въз основа на автоматизирано обработване чрез технологията на биксвитки. Предоставят се единствено данни за трафика;
 • ● На доставчици на информационни услуги, използвани от администратора, изпълняващи ролята на обработващи лични данни.

4. Технически и организационни мерки

Администраторът прилага следните мерки, осигуряващи сигурност на обработването на лични данни:
 • ● псевдонимизация и криптиране на личните данни
Прилага се по отношение на даните за трафик и данните от потребители за нуждите на директния маркетинг.
 • ● способност за своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни в случай на физически или технически инцидент;

Личните данни, събирани от Администратора, се обработват по електронен път от обработващи лични данни, използващи сървъри с възможност за възстановяване на заличена информация - “backup”.

Нашият сайт използваме бисквитки за правилната работа на сайта и оптимизирането набързодействие. Можете да прочетет повече за политиката на личните данни Приемам